فراخوان جذب مدرس

دانشگاه علوم و فنون خوارزمی قشم از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­ مند جهت تدریس در رشته ­های مکانیک و صنایع دعوت به همکاری می نماید.شرایط عمومی: الف- تابعیت ایرانی. ب- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی. ج- عدم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی که مستلزم محرومیت از تدریس باشد. د- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به...