مهندسی برق


 


دریافت سرفصل دروس

ترم 1

ریاضی عمومی 1

3

پایه

فیزیک 1

3

پایه
زبان فارسی

3

عمومی

زبان انگلیسی

3

عمومی

کارگاه برق

1

اصلی

کارگاه عمومی

1

پایه

تربیت بدنی 1

1

عمومی

آشنایی با مهندسی برق

1

اصلی


16ترم 2

پیش نیاز/(هم نیاز)

اندیشه اسلامی 1

2

عمومی


ریاضی عمومی 2

3

پایه

ریاضی عمومی 1

فیزیک 2

3

پایه

فیزیک 1

معادلات دیفرانسیل

3

پایه

ریاضی عمومی 2

برنامه نویسی کامپیوتر

3

پایه


آز فیزیک 1

1

پایه

(فیزیک 1)

تربیت بدنی 2

1

عمومی


زبان تخصصی برق

2

اصلی

زبان انگلیسی


18ترم 3

پیش نیاز/(هم نیاز)

احتمال مهندسی

3

پایه

ریاضی عمومی 2

محاسبات عددی

2

پایه

ریاضی عمومی 2 و برنامه نویسی کامپیوتر

انقلاب اسلامی ایران

2

عمومی


اندیشه اسلامی2

2

عمومی


ریاضی مهندسی

3

اصلی

ریاضی عمومی 2 و معادلات دیفرانسیل

الکترومغناطیس

3

اصلی

ریاضی عمومی 2 و فیزیک 2

مدارهای الکتریکی 1

3

اصلی

(فیزیک 2)  و((معادلات دیفرانسیل

آز فیزیک 2

1

پایه

(فیزیک 2)


19
ترم 4

پیش نیاز/(هم نیاز)

شبکه های کامپیوتری

3

تخصصی اختیاریمدارهای الکتریکی 2

2

اصلی

مدارهای الکتریکی 1


سیگنالها و سیستمها

3

اصلی

ریاضی مهندسی


الکترونیک 1

2

اصلی

مدارهای الکتریکی 1


ماشینهای الکتریکی 1

2

اصلی

مدارهای الکتریکی 2


سیستمهای دیجیتال 1

3

اصلی

(الکترونیک 1)


علوم و معارف دفاع مقدس

2

اختیاریآز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

1

اصلی

مدارهای الکتریکی 1


نقشه کشی مهندسی

1

اصلی
19
ترم 5

پیش نیاز/(هم نیاز)

الکترونیک 2

2

اصلی

الکترونیک 1


سیستمهای کنترل خطی

3

اصلی

سیگنالها و سیستمها و مدارهای الکتریکی 2


ماشین های الکتریکی 2

2

اصلی

ماشین های الکتریکی 1


آز الکترونیک

1

اصلی

(الکترونیک 2)


آز سیستمهای دیجیتال 1

1

اصلی

(1 سیستمهای دیجیتال )


آز ماشین های الکتریکی 1

1

اصلی

ماشین های الکتریکی


اصول سیستمهای مخابراتی

3

اصلی

سیگنالها و سیستم ها و احتمال مهندسی


سیستمهای دیجیتال 2

3

اصلی

سیستمهای دیجیتال 1


تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

عمومی
18


ترم 6

پیش نیاز/(هم نیاز)

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1

3

اصلی

ماشینهای الکتریکی 2

آیین زندگی

2

عمومی


تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومی


آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2

1

تخصصی الزامی

آز ماشین های الکتریکی 1 و (ماشین های الکتریکی 3)

آز سیستم های کنترل خطی

1

اصلی

کنترل خطی

آز سیستم های دیجیتا ل2

1

اصلی

آز سیستم های دیجیتا ل1

مباحث ویژه

3

اختیاری


ماشین های الکتریکی 3

3

تخصصی الزامی

ماشین های الکتریکی 2

اقتصاد مهندسی

3

اصلی19ترم 7

پیش نیاز/(هم نیاز)


مبانی تحقیق در عملیات

3

تخصصی انتخابی

ریاضی عمومی 2 و برنامه نویسی


تاسیسات الکتریکی

3

تخصصی الزامی

تحلیل سیستمهای الکتریکی 1


الکترونیک صنعتی

3

تخصصی الزامی

الکترونیک 2-(ماشین های الکتریکی 2)


تحلیل سیستمهای الکتریکی 2

3

تخصصی الزامی

تحلیل سیستمهای الکتریکی 1


برنامه ریزی سیستم ها

3

اختیاری
15


ترم 8

پیش نیاز/(هم نیاز)

دانش خانواده و جمعیت

2

عمومی


پروژه کارشناسی

3

تخصصی الزامی

100 واحد

حفاظت ورله

3

تخصصی الزامی

تحلیل سیستمهای الکتریکی 2

کارآموزی

2

تخصصی الزامی

100 واحد

آز الکتونیک صنعتی

1

تخصصی الزامی

(الکترونیک صنعتی)

طراحی  پست های فشار قوی و پروژه

3

تخصصی انتخابی

تحلیل سیستمهای الکتریکی 2

آز تحلیل سیستمهای قدرت

1

تخصصی

تحلیل سیستمهای الکتریکی 1

کنترل صنعتی

3

اختیاری18


Заглянув один раз, вы обязательно бесплатные программы скачаете для пк с лучшего сайта последние хорошие фильмы смотреть онлайн на кинопортале или ещё можно dle шаблоны бесплатные бесплатые на лучшем сайте.